In goed vertrouwen

de privacy van de jeugd geborgd

• Werken vanuit gedeelde waarden •
• Jeugdigen over hun privacy •
• Bouwen aan vertrouwen •

App gelanceerd

PRIVACY APP JEUGD VOLLEDIG VERNIEUWD
AVG-proof en met nieuwe flows voor jeugdbescherming en jeugd-GGZ

De privacy App Jeugd voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming is volledig vernieuwd. De informatie is nu volledig aangepast aan de nieuwe Europese wetgeving rond privacy. Daarnaast zijn er informatie-flows toegevoegd voor nieuwe categorieën professionals. Naast informatie voor jeugdhulpverleners biedt de app nu ook informatie op maat voor jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-GGZ, wijkteams en gemeente. De Privacy App jeugd is te vinden op www.jeugdconnect.nl/privacy en is een initiatief van 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

De app biedt informatie over…
De eerste versie van de Privacy App Jeugd werd gelanceerd op 27 oktober 2017. Deze bevatte nog uitsluitend informatieflows voor de jongeren zelf. Zij vinden in de app antwoord op vragen als ‘Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders?’. In januari werden informatieflows toegevoegd voor jeugdhulpverleners. En nu dus ook voor jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-GGZ, jeugd- en huisartsen, medewerkers van wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin, sociaal werk, en medewerkers van gemeentelijke jeugdteams. Zij vinden in de app informatie als ‘Welke informatie mag ik wanneer delen met andere professionals?’ ‘Wat mag ik aan ouders van een jeugdige vertellen?’ en ‘In welke situaties mag ik een melding doen bij Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming of in de Verwijs Index Risicojongeren?’

Nieuwe flows voor ouders en medewerkers van Veilig Thuis
De komende maanden wordt de app doorontwikkeld. Er komt een apart gedeelte voor ouders. Daarnaast zullen ook medewerkers van Veilig Thuis en van de Raad voor de Kinderbescherming in de toekomst op hen toegesneden informatie kunnen vinden in de app.

Downloadinstructie
De app is te vinden op www.jeugdconnect.nl/privacy. Gebruikers van smartphones en tablets kunnen via de downloadknop in hun browser het icoontje in hun beginscherm zetten voor snelle toegang. Gebruikers van een desktop of laptop kunnen de app in de favorieten van hun browser zetten.

De app is niet beschikbaar in de app store. Dit omdat het technisch gezien geen app is, maar een website, die zich gedraagt als een app.

Initiatiefnemers ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’
De Privacy App Jeugd is een initiatief van de coalitie ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’. Deze bestaat uit ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming waaronder VNG, KNMG, GGZ Nederland, het NIP, ACTIZ en de NvvP. Ook cliëntenorganisatie MIND is aangesloten bij de coalitie.
De Privacy App Jeugd is tot stand gekomen met financiële steun van de ministeries van VWS, JenV en BZK. Zij wordt gehost op Jeugdconnect.nl, een platform van JenV voor professionals en jeugdigen.

Meer informatie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Léon Sonnenschein; tel 06-48136863, e-mail privacyappjeugd@vng.nl.

Promoot de App

Nieuwe versie PrivacyApp Jeugd – zegt het voort!
We vragen iedereen zoveel mogelijk publiciteit te genereren voor de app. Dit nieuwsbericht kunt u gebruiken voor op websites of in nieuwsbrieven van uw organisatie. Gebruikt u twitter of linked in, instagram, of iets anders? Dan zouden wij het op prijs stellen als u een mededeling met een link naar de app wilt plaatsen.

De komende periode zullen we om de paar weken flows toevoegen voor andere categorieën professionals. Ook nu al kunnen andere categorieën hulpverleners voor hen belangrijke informatie vinden in de flows van de Jeugdhulpverleners.

Dossier 107
Dit bericht geeft informatie over het nummer ‘Dossier 107’ van Moraya de Haan.
Zij schreef het nummer voor een theaterstuk door jongeren en professionals, over hun ervaringen met privacy in de Jeugdzorg. Het mag ingezet worden voor trainingsdoeleinden, of bij presentaties over privacy van de jeugd. Ook hier geldt dat we alle publiciteit op prijs stellen.

Voor jongeren is er een animatiefilmpje beschikbaar. Dit vertelt in 60 seconden wat jongeren van de app kunnen verwachten. U kunt deze animatie op uw website plaatsen met de mededeling: ‘Vragen over privacy? Check de PrivacyApp Jeugd. Bekijk de animatie. Of download de app direct’.


 
Voor vragen over de app of deze update kunt u contact opnemen met Léon Sonnenschein, programmaleider ‘In Goed Vertrouwen’, telefoon 06 - 48 13 68 63, e-mail privacyappjeugd@vng.nl.

Terugblik

Terugblik bestuurlijke conferentie 2017

Op 27 september 2017 vond de tweede bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd’ plaats. Een conferentie voor bestuurders van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, en beroepsorganisaties. De conferentie was een vervolg en verdieping op de succesvolle eerste conferentie die plaats vond op 22 juni 2016. Het programma kreeg vorm in samenwerking met jeugdigen en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming, bestuurders die de uitdaging van de eerste conferentie actief hebben opgepakt, en de Samenwerkende inspecties Jeugd. Ook in deze editie werd toegewerkt naar concrete afspraken en handelingsperspectieven voor bestuurders en professionals om de privacy van jeugdigen en hun verzorgenden te borgen.

  • Hier vindt u de foto’s
  • Hier vindt u de presentatie van het Toezicht Sociaal Domein
  • Hier vindt u een samenvatting van de rondetafelgesprekken 
  • Hier vindt u een video-impressie en tweets en reacties op het theaterstuk ‘Wat weet jij, wat weet ik’
  • Hier vindt u het nummer van Moraya de Haan ‘Dossier 107’

Klik hier voor het verslag van de eerste bestuurlijke conferentie in 2016. Bekijk hier het manifest en de vuistregels die tijdens de eerste conferentie werden vastgesteld.

In goed vertrouwen

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en professionals maken werk van privacybescherming

‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ is een coalitie van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals. Op 22 juni 2016 tekenden zij een manifest met afspraken over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld. 

Manifest en vuistregels
Veel gemeenten, zorgaanbieders en beroepsgroepen hebben op dit moment hun eigen privacyprotocol. Die verschillende protocollen sluiten in de praktijk niet altijd voldoende op elkaar aan. De koepels van de partijen hebben in het manifest afgesproken de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het privacy-bewustzijn in het veld te bevorderen. Tien privacy-vuistregels helpen professionals in situaties waarin dilemma’s zich kunnen voordoen. De vuistregels zijn een aanvulling op bestaande beroeps- en meldcodes.

Duidelijkheid voor jeugdigen en ouders
Het manifest en de vuistregels bieden jeugdigen en hun ouders duidelijkheid over de privacybescherming waar zij recht op hebben en over hoe professionals daar in de praktijk mee omgaan. De vuistregels kunt u nu al benutten voor het voeren van de dialoog. Een te ontwikkelen app zal professionals en jeugdigen en hun ouders/verzorgers verder ondersteunen bij de borging van de privacy en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Klik hier voor het bestuurlijk manifest 'In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd'.
Klik hier voor de vuistregels.

Unieke coalitie
De afspraken zijn gemaakt tussen de koepels van gemeenten, jeugdhulpaanbieders en beroepsorganisaties. De afspraken worden onderschreven door cliëntenorganisaties, ouderplatforms, kenniscentra en ministeries. Het is voor het eerst dat zo’n brede coalitie van partijen in de zorg gezamenlijk afspraken maakt over privacybescherming.

Klik hier voor de lijst met ondertekenaars van het manifest en ondersteuners van het initiatief.

Klik hier voor het verslag van de vorige bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd’ die plaatsvond op 22 juni 2016.

Nieuws

Contact

Voor organisatorische informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met VNG Congressen, vngcongressen@vng.nl of 070-3738458.

Voor inhoudelijke informatie over de conferentie of over ‘In goed vertrouwen’ kunt u zich wenden tot Léon Sonnenschein, leon.sonnenschein@i-sociaaldomein.nl.