In goed vertrouwen

de privacy van de jeugd geborgd

• Werken vanuit gedeelde waarden •
• Jeugdigen over hun privacy •
• Bouwen aan vertrouwen •

App gelanceerd

Tijdens de bestuurlijke conferentie In goed vertrouwen op woensdag 27 september, werd de PrivacyApp Jeugd gelanceerd. De app is te vinden op:

www.jeugdconnect.nl/privacy

De PrivacyApp Jeugd is een initiatief van de manifestpartners ‘In Goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’. Een coalitie van ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en -bescherming, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij is tot stand gekomen met financiering van de ministeries van VWS, VenJ en BZK, en wordt gehost op jeugdconnect.nl, een omgeving van het ministerie van VenJ met verschillende apps voor jeugdigen en professionals. In de loop van het najaar wordt de App uitgebreid met een gedeelte voor professionals.

Wilt u op de hoogte blijven van deze app, vul dan hieronder uw gegevens in.

De ‘Privacy app jeugd’ heeft tot doel om:

  • Eén plek te creëren waar jeugdigen, ouders, professionals en bestuurders of managers antwoord vinden op vragen over privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Informatie waarover de gezamenlijke branche- en beroepsorganisaties, gemeenten en cliëntenorganisaties overeenstemming hebben;
  • Jeugdigen en hun ouders/verzorgenden te ondersteunen bij het uitoefenen van hun privacy-rechten;
  • Samenwerking in het jeugddomein te verbeteren door professionals te ondersteunen bij het maken van afwegingen ten aanzien van gegevensuitwisseling;
  • Alternatieve handelingsopties te bieden, bijvoorbeeld door gezamenlijke instrumenten, handreikingen, en protocollen;
  • Bestuurders en managers inzicht te geven in de randvoorwaarden voor privacy die zij moeten creëren en hoe zij dat kunnen doen;
  • Samen te leren om een betere balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te delen met het oog op ondersteuning van jeugdigen en hun ouders/verzorgers en het beschermen van hun privacy.

Promoot de App

Voor jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en de ketenpartners

Maak de PrivacyApp Jeugd deel van uw privacybeleid

Onlangs is de eerste release van de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming gelanceerd. Nu nog bevat de app alleen informatie voor jongeren. Later dit najaar komt er een afzonderlijk deel bij voor de professionals. De PrivacyApp geeft antwoorden op veelvoorkomende situaties en vragen, zoals: ‘Mag ik mijn dossier inzien?’, ‘Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders?’, en ‘Wat kan ik doen als ik het ergens niet mee eens ben?’.

Maak de PrivacyApp deel van uw privacybeleid
Uw medewerkers informeren uw cliënten en hun ouders natuurlijk goed over wat er met hun gegevens gebeurt en over hun privacyrechten en -plichten. De PrivacyApp helpt hen daarbij. Zorg dat uw medewerkers de PrivacyApp goed kennen zodat zij de jongeren en hun ouders er actief op kunnen wijzen. Zodat iedereen goed voorbereid is op het gesprek over privacy.

Attendeer jongeren en hun ouders op de PrivacyApp
Jongeren en hun ouders die bij u een traject volgen, hebben baat bij deze app. Gebruik al uw kanalen om de app onder hun aandacht te brengen. Om u daarbij te helpen is er een animatiefilmpje dat in 60 seconden vertelt wat jongeren van de app kunnen verwachten. U kunt deze animatie op uw website plaatsen; gebruik hiervoor de link: https://youtu.be/9A3KJQKlMDI. U kunt daarbij een korte mededeling zetten, bijvoorbeeld: ‘Vragen over privacy? Check de PrivacyApp Jeugd. Bekijk de animatie. Of download de app direct via https://privacy.jeugdconnect.nl/’.

Wie zijn erbij betrokken?
De app is tot stand gekomen met financiële bijdragen van de ministeries van VWS, VenJ en BZK. De app staat op Jeugdconnect.nl waar ook andere apps staan die jeugdigen en professionals helpen rondom HALT, VOG, kindermishandeling en slachtofferhulp. De app is een initiatief van de manifestpartners ‘In Goed vertrouwen’, een coalitie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming.


 
Voor vragen over de app of deze update kunt u contact opnemen met Léon Sonnenschein, programmaleider ‘In Goed Vertrouwen’, telefoon 06 - 48 13 68 63, e-mail Léon.Sonnenschein@VNG.nl.

Terugblik

Terugblik bestuurlijke conferentie 2017

Op 27 september 2017 vond de tweede bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd’ plaats. Een conferentie voor bestuurders van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, en beroepsorganisaties. De conferentie was een vervolg en verdieping op de succesvolle eerste conferentie die plaats vond op 22 juni 2016. Het programma kreeg vorm in samenwerking met jeugdigen en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming, bestuurders die de uitdaging van de eerste conferentie actief hebben opgepakt, en de Samenwerkende inspecties Jeugd. Ook in deze editie werd toegewerkt naar concrete afspraken en handelingsperspectieven voor bestuurders en professionals om de privacy van jeugdigen en hun verzorgenden te borgen.

  • Hier vindt u de foto’s
  • Hier vindt u de presentatie van het Toezicht Sociaal Domein
  • Hier vindt u een samenvatting van de rondetafelgesprekken 
  • Hier vindt u een video-impressie en tweets en reacties op het theaterstuk ‘Wat weet jij, wat weet ik’

Klik hier voor het verslag van de eerste bestuurlijke conferentie in 2016. Bekijk hier het manifest en de vuistregels die tijdens de eerste conferentie werden vastgesteld.

In goed vertrouwen

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en professionals maken werk van privacybescherming

‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ is een coalitie van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals. Op 22 juni 2016 tekenden zij een manifest met afspraken over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld. 

Manifest en vuistregels
Veel gemeenten, zorgaanbieders en beroepsgroepen hebben op dit moment hun eigen privacyprotocol. Die verschillende protocollen sluiten in de praktijk niet altijd voldoende op elkaar aan. De koepels van de partijen hebben in het manifest afgesproken de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het privacy-bewustzijn in het veld te bevorderen. Tien privacy-vuistregels helpen professionals in situaties waarin dilemma’s zich kunnen voordoen. De vuistregels zijn een aanvulling op bestaande beroeps- en meldcodes.

Duidelijkheid voor jeugdigen en ouders
Het manifest en de vuistregels bieden jeugdigen en hun ouders duidelijkheid over de privacybescherming waar zij recht op hebben en over hoe professionals daar in de praktijk mee omgaan. De vuistregels kunt u nu al benutten voor het voeren van de dialoog. Een te ontwikkelen app zal professionals en jeugdigen en hun ouders/verzorgers verder ondersteunen bij de borging van de privacy en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Klik hier voor het bestuurlijk manifest 'In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd'.
Klik hier voor de vuistregels.

Unieke coalitie
De afspraken zijn gemaakt tussen de koepels van gemeenten, jeugdhulpaanbieders en beroepsorganisaties. De afspraken worden onderschreven door cliëntenorganisaties, ouderplatforms, kenniscentra en ministeries. Het is voor het eerst dat zo’n brede coalitie van partijen in de zorg gezamenlijk afspraken maakt over privacybescherming.

Klik hier voor de lijst met ondertekenaars van het manifest en ondersteuners van het initiatief.

Klik hier voor het verslag van de vorige bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd’ die plaatsvond op 22 juni 2016.

Nieuws

Contact

Voor organisatorische informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met VNG Congressen, vngcongressen@vng.nl of 070-3738458.

Voor inhoudelijke informatie over de conferentie of over ‘In goed vertrouwen’ kunt u zich wenden tot Léon Sonnenschein, leon.sonnenschein@i-sociaaldomein.nl.