In goed vertrouwen

de privacy van de jeugd geborgd

• Werken vanuit gedeelde waarden •
• Jeugdigen over hun privacy •
• Bouwen aan vertrouwen •

App gelanceerd

Met ingang van 9 januari 2018 is de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming vernieuwd. De eerste versie van de app bevatte alleen informatie-flows voor jongeren. In de nieuwe versie zijn nu ook informatie-flows te vinden voor jeugdhulpverleners die informatie willen opvragen bij, of verstrekken aan andere professionals, zoals andere jeugdhulpverleners, jeugdartsen of -psychiaters, een voogd of jeugdreclasseerder, de gemeente of wijkteam. Ook geeft de app informatie over het doen van meldingen bij de Raad, Veilig Thuis of in de Verwijs Index Risicojongeren en het organiseren van casusoverleggen.

App downloaden en webadres
Gebruikers die de app al op smartphone of tablet hebben staan vinden de nieuwe flows vanzelf als ze de app openen. De app is te downloaden via jeugdconnect.nl/privacy, toets op de downloadbutton en kies voor ‘vastmaken aan startscherm/beginscherm’. Gebruikers van laptops en desktops kunnen het webadres van de app opslaan in de favorieten van hun browser. De komende maanden zullen nieuwe informatie-flows worden toegevoegd voor andere categorieën professionals, onder andere voor jeugdbeschermers en de jeugd-GGZ.

Gebruik de App
Jeugdhulpverleners kunnen de app gebruiken in het dagelijkse werk voor privacy-vragen bijvoorbeeld in de samenwerking met andere professionals of de gemeente. Ook kunnen zij de app gebruiken bij het informeren van cliënten en hun ouders over hun privacy-rechten en -plichten.
Jeugdhulpverleners vinden in de app antwoord op vragen als: ‘Onder welke voorwaarden mag ik gegevens verstrekken aan een andere professional’, ‘Waar moet ik rekening mee houden als ik gegevens opvraag’, ‘Hoe zit het met gezag van ouders’, en ‘Wat als ouders het niet met elkaar eens zijn’. Aan de hand van vragen worden zij naar het juiste antwoord geleid. Daar waar relevant kunnen zij doorklikken naar stappenplannen voor het maken van afwegingen. Bijvoorbeeld over het doorbreken van het beroepsgeheim zonder toestemming. Ook bevat de app uitgebreide informatiepagina’s over bijvoorbeeld tuchtrecht, ouderlijk gezag en leeftijdsgrenzen.

Voor jongeren is er een animatiefilmpje beschikbaar. Dit vertelt in 60 seconden wat jongeren van de app kunnen verwachten. U kunt deze animatie op uw website plaatsen met de mededeling: ‘Vragen over privacy? Check de PrivacyApp Jeugd. Bekijk de animatie. Of download de app direct via https://privacy.jeugdconnect.nl/’. 

Breed gedragen initiatief en betrokkenen
De Privacy App Jeugd is een initiatief van de manifestpartners ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’. Dit is een coalitie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming, waaronder GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, het NIP, Sociaal Werk Nederland, Netwerk Directeuren Sociaal Domein en de KNMG.
In september 2017 lanceerden zij de eerste versie van de PrivacyApp Jeugd. Met de app willen de manifestpartners bijdragen aan een grotere transparantie rond privacy-issues voor alle betrokkenen, en het goede gesprek hierover stimuleren.

www.jeugdconnect.nl/privacy

De app kwam tot stand met financiële bijdragen van de ministeries van VWS, VenJ en BZK. De app staat op Jeugdconnect.nl. Hier staan ook andere apps die jeugdigen en professionals helpen bij vragen rondom HALT, VOG, kindermishandeling en slachtofferhulp.
Voor vragen over de app of deze update kunt u contact opnemen met Léon Sonnenschein, programmaleider ‘In Goed Vertrouwen’, telefoon 06-48136863, e-mail Léon.Sonnenschein@VNG.nl

Promoot de App

Nieuwe versie PrivacyApp Jeugd – zegt het voort!
We vragen iedereen zoveel mogelijk publiciteit te genereren voor de app. Dit nieuwsbericht kunt u gebruiken voor op websites of in nieuwsbrieven van uw organisatie. Gebruikt u twitter of linked in, instagram, of iets anders? Dan zouden wij het op prijs stellen als u een mededeling met een link naar de app wilt plaatsen.

De komende periode zullen we om de paar weken flows toevoegen voor andere categorieën professionals. Ook nu al kunnen andere categorieën hulpverleners voor hen belangrijke informatie vinden in de flows van de Jeugdhulpverleners.

Dossier 107
Dit bericht geeft informatie over het nummer ‘Dossier 107’ van Moraya de Haan.
Zij schreef het nummer voor een theaterstuk door jongeren en professionals, over hun ervaringen met privacy in de Jeugdzorg. Het mag ingezet worden voor trainingsdoeleinden, of bij presentaties over privacy van de jeugd. Ook hier geldt dat we alle publiciteit op prijs stellen.

Voor jongeren is er een animatiefilmpje beschikbaar. Dit vertelt in 60 seconden wat jongeren van de app kunnen verwachten. U kunt deze animatie op uw website plaatsen met de mededeling: ‘Vragen over privacy? Check de PrivacyApp Jeugd. Bekijk de animatie. Of download de app direct’.


 
Voor vragen over de app of deze update kunt u contact opnemen met Léon Sonnenschein, programmaleider ‘In Goed Vertrouwen’, telefoon 06 - 48 13 68 63, e-mail Léon.Sonnenschein@VNG.nl.

Terugblik

Terugblik bestuurlijke conferentie 2017

Op 27 september 2017 vond de tweede bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd’ plaats. Een conferentie voor bestuurders van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, en beroepsorganisaties. De conferentie was een vervolg en verdieping op de succesvolle eerste conferentie die plaats vond op 22 juni 2016. Het programma kreeg vorm in samenwerking met jeugdigen en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming, bestuurders die de uitdaging van de eerste conferentie actief hebben opgepakt, en de Samenwerkende inspecties Jeugd. Ook in deze editie werd toegewerkt naar concrete afspraken en handelingsperspectieven voor bestuurders en professionals om de privacy van jeugdigen en hun verzorgenden te borgen.

  • Hier vindt u de foto’s
  • Hier vindt u de presentatie van het Toezicht Sociaal Domein
  • Hier vindt u een samenvatting van de rondetafelgesprekken 
  • Hier vindt u een video-impressie en tweets en reacties op het theaterstuk ‘Wat weet jij, wat weet ik’
  • Hier vindt u het nummer van Moraya de Haan ‘Dossier 107’

Klik hier voor het verslag van de eerste bestuurlijke conferentie in 2016. Bekijk hier het manifest en de vuistregels die tijdens de eerste conferentie werden vastgesteld.

In goed vertrouwen

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en professionals maken werk van privacybescherming

‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ is een coalitie van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals. Op 22 juni 2016 tekenden zij een manifest met afspraken over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld. 

Manifest en vuistregels
Veel gemeenten, zorgaanbieders en beroepsgroepen hebben op dit moment hun eigen privacyprotocol. Die verschillende protocollen sluiten in de praktijk niet altijd voldoende op elkaar aan. De koepels van de partijen hebben in het manifest afgesproken de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het privacy-bewustzijn in het veld te bevorderen. Tien privacy-vuistregels helpen professionals in situaties waarin dilemma’s zich kunnen voordoen. De vuistregels zijn een aanvulling op bestaande beroeps- en meldcodes.

Duidelijkheid voor jeugdigen en ouders
Het manifest en de vuistregels bieden jeugdigen en hun ouders duidelijkheid over de privacybescherming waar zij recht op hebben en over hoe professionals daar in de praktijk mee omgaan. De vuistregels kunt u nu al benutten voor het voeren van de dialoog. Een te ontwikkelen app zal professionals en jeugdigen en hun ouders/verzorgers verder ondersteunen bij de borging van de privacy en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Klik hier voor het bestuurlijk manifest 'In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd'.
Klik hier voor de vuistregels.

Unieke coalitie
De afspraken zijn gemaakt tussen de koepels van gemeenten, jeugdhulpaanbieders en beroepsorganisaties. De afspraken worden onderschreven door cliëntenorganisaties, ouderplatforms, kenniscentra en ministeries. Het is voor het eerst dat zo’n brede coalitie van partijen in de zorg gezamenlijk afspraken maakt over privacybescherming.

Klik hier voor de lijst met ondertekenaars van het manifest en ondersteuners van het initiatief.

Klik hier voor het verslag van de vorige bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd’ die plaatsvond op 22 juni 2016.

Nieuws

Contact

Voor organisatorische informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met VNG Congressen, vngcongressen@vng.nl of 070-3738458.

Voor inhoudelijke informatie over de conferentie of over ‘In goed vertrouwen’ kunt u zich wenden tot Léon Sonnenschein, leon.sonnenschein@i-sociaaldomein.nl.