In goed vertrouwen

de privacy van de jeugd geborgd

27 septemberDomstad, Utrecht

Inschrijven

• Werken vanuit gedeelde waarden •
• Jeugdigen over hun privacy •
• Bouwen aan vertrouwen •

Bestuurlijke conferentie

Op 27 september 2017 vindt de tweede bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ plaats. Een conferentie voor bestuurders van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, en beroepsorganisaties. De conferentie is een vervolg en verdieping op de succesvolle eerste conferentie die plaats vond op 22 juni 2016. Het programma krijgt vorm in samenwerking met jeugdigen en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming, bestuurders die de uitdaging van de eerste conferentie actief hebben opgepakt, en de Samenwerkende inspecties Jeugd. Ook in deze editie wordt toegewerkt naar concrete afspraken en handelingsperspectieven voor bestuurders en professionals om de privacy van jeugdigen en hun verzorgenden te borgen. Tijdens deze tweede editie wordt ook de Privacy app Jeugd gelanceerd, een praktisch hulpmiddel voor jeugdigen, ouders, professionals en bestuurders bij vragen over privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Klik hier voor het verslag van de eerste conferentie. Bekijk hier het manifest en de vuistregels die tijdens de eerste conferentie werden vastgesteld.

In goed vertrouwen

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en professionals maken werk van privacybescherming

‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ is een coalitie van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals. Op 22 juni 2016 tekenden zij een manifest met afspraken over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld. 

Manifest en vuistregels
Veel gemeenten, zorgaanbieders en beroepsgroepen hebben op dit moment hun eigen privacyprotocol. Die verschillende protocollen sluiten in de praktijk niet altijd voldoende op elkaar aan. De koepels van de partijen hebben in het manifest afgesproken de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het privacy-bewustzijn in het veld te bevorderen. Tien privacy-vuistregels helpen professionals in situaties waarin dilemma’s zich kunnen voordoen. De vuistregels zijn een aanvulling op bestaande beroeps- en meldcodes.

Duidelijkheid voor jeugdigen en ouders
Het manifest en de vuistregels bieden jeugdigen en hun ouders duidelijkheid over de privacybescherming waar zij recht op hebben en over hoe professionals daar in de praktijk mee omgaan. De vuistregels kunt u nu al benutten voor het voeren van de dialoog. Een te ontwikkelen app zal professionals en jeugdigen en hun ouders/verzorgers verder ondersteunen bij de borging van de privacy en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Klik hier voor het bestuurlijk manifest 'In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd'.
Klik hier voor de vuistregels.

Unieke coalitie
De afspraken zijn gemaakt tussen de koepels van gemeenten, jeugdhulpaanbieders en beroepsorganisaties. De afspraken worden onderschreven door cliëntenorganisaties, ouderplatforms, kenniscentra en ministeries. Het is voor het eerst dat zo’n brede coalitie van partijen in de zorg gezamenlijk afspraken maakt over privacybescherming.

Klik hier voor de lijst met ondertekenaars van het manifest en ondersteuners van het initiatief.

Klik hier voor het verslag van de vorige bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd’ die plaatsvond op 22 juni 2016.

Programma

Programma 27 september 2017

12:00 - 12.45 uur

Ontvangst

Inloop, registratie en lunch

12.45 - 13.15 uur

Start conferentie met:

• Welkom door dagvoorzitter Ruben Maes
• Lancering privacy-app Jeugd door Victor Everhardt (voorzitter Commissie Jeugd VNG), Jan Laurier (voorzitter BPSG) en
Nicolet Epker (voorzitter directeurenoverleg BGZJ)

13.15 - 14.15 uur

‘Wat weet jij, wat weet ik’

Interactief theater door jongeren van Expex en professionals van verschillende instellingen, rondom jongeren en hun ervaringen met privacy in de jeugdhulp. U wordt uitgenodigd mee te doen! Regie door Camie Bonger, Acteur & theatermaker in het sociale domein en Maurits Boote, Coördinator ExpEx & ervaringsdeskundige

14.15 - 14.45 uur

Pauze

14.45 - 15.30 uur

Bouwers aan vertrouwen

Bestuurders en betrokkenen aan het woord, die het afgelopen jaar extra geïnvesteerd hebben in de dialoog over zorgvuldige omgang met gegevens van jeugdigen en hun verzorgenden. Met medewerking van:
• Jocko Rensen (Wethouder welzijn en Volksgezondheid gemeente Houten)
• Fawzia Nasrullah (Voorzitter Raad van Bestuur van Youké)
• Martijn van der Veen (Lid adviesgroep Privacy Jeugd gemeente Amsterdam)

Aansluitend discussie met de zaal onder leiding van Ruben Maes.

15.30 - 16.30 uur

Van handelingsverlegenheid naar handelingsverantwoordelijkheid - de rol van bestuurders en managers

Toezicht Sociaal Domein ziet nog teveel situaties waarin samenwerking tussen professionals onvoldoende van de grond komt. Vaak worden privacy en angst voor tuchtrecht genoemd als oorzaak van handelingsverlegenheid.

Een gesprek met de samenwerkende inspecties, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en de bestuurders van branche- en beroepsorganisaties over de vraag: Is die angst terecht? En wat kunnen bestuurders en managers doen om handelingsverlegenheid tegen te gaan en professionals te ondersteunen bij het nemen van handelingsverantwoordelijkheid. Met medewerking van:
• Esther Deursen (Directeur Toezicht Sociaal Domein)
• Jacky Stuifmeel (Directeur SKJ)
• Marian Barendrecht (Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg)

16.30 - 17:00 uur

Afsluiting en borrel

 

Inschrijven

Inschrijven

Klik hier om u in te schrijven voor deelname aan de conferentie.
Een week voor de conferentie ontvangt u een bevestiging van deelname per e-mail met het definitieve programma en informatie over de locatie.
Aan deelname aan de conferentie zijn geen kosten verbonden.

Doelgroep

De conferentie is uitsluitend bedoeld voor bestuurders van:

• Gemeenten
• Jeugdhulpaanbieders
• Beroepsorganisaties
• Cliëntenorganisaties
• Ouderplatforms
• Kenniscentra
• Ministeries

Datum en locatie

De conferentie vindt plaats op woensdag 27 september 2017 in Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. Voor informatie over de bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer en over parkeren klik hier.

Annuleren

Bent u onverhoopt verhinderd? Annuleer dan uw aanmelding door terug te gaan naar uw inschrijving via bovenstaande inschrijflink of stuur ons een e-mail met de naam en gegevens van uw vervanger.

Contact

Voor organisatorische informatie kunt u contact opnemen met VNG Congressen, vngcongressen@vng.nl of 070-3738458.
Voor inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot Léon Sonnenschein, leon.sonnenschein@i-sociaaldemein.nl.

 

Privacyapp jeugd

De manifestpartners ‘In goed vertrouwen’ hebben afgesproken een app te ontwikkelen die jeugdigen, ouders, professionals en bestuurders antwoord geeft op vragen over privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze app is nu in ontwikkeling en wordt gelanceerd tijdens de tweede bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ op 27 september 2017.

De ‘Privacy app jeugd’ heeft tot doel om:

  • Eén plek te creëren waar jeugdigen, ouders, professionals en bestuurders of managers antwoord vinden op vragen over privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Informatie waarover de gezamenlijke branche- en beroepsorganisaties, gemeenten en cliëntenorganisaties overeenstemming hebben;
  • Jeugdigen en hun ouders/verzorgenden te ondersteunen bij het uitoefenen van hun privacy-rechten;
  • Samenwerking in het jeugddomein te verbeteren door professionals te ondersteunen bij het maken van afwegingen ten aanzien van gegevensuitwisseling;
  • Alternatieve handelingsopties te bieden, bijvoorbeeld door gezamenlijke instrumenten, handreikingen, en protocollen;
  • Bestuurders en managers inzicht te geven in de randvoorwaarden voor privacy die zij moeten creëren en hoe zij dat kunnen doen;
  • Samen te leren om een betere balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te delen met het oog op ondersteuning van jeugdigen en hun ouders/verzorgers en het beschermen van hun privacy.

Nieuws

Contact

Voor organisatorische informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met VNG Congressen, vngcongressen@vng.nl of 070-3738458.

Voor inhoudelijke informatie over de conferentie of over ‘In goed vertrouwen’ kunt u zich wenden tot Léon Sonnenschein, leon.sonnenschein@i-sociaaldemein.nl.